• Türk Periodontoloji Derneği
  47. Uluslararası Bilimsel Kongresi & 26. Bilimsel Sempozyumu
  17 – 18 Kasım 2017, İstanbul
  Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
 • Turkish Society of Periodontology
  47th International Scientific Congress & 26th Scientific Symposium
  17 – 18 November 2017, Istanbul
  Lutfi Kirdar International Convention & Exhibition Center
 • ÖNEMLİ TARİHLER
  Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:
  16 Ekim 2017, Pazartesi
  Erken Kayıt Bitiş Tarihi:
  16 Ekim 2017, Pazartesi

Bilimsel Program

08:00 - 09:00   Kayıt / Registration
09:00 - 09:15   Açılış Konuşması / Opening
09:15 - 10:00  

Açılış Oturumu / Opening Session
Oturum Başkanı / Chairman
Prof. Dr. Şule Bulut

Prof. Dr. Türker Şahiner, Türkiye / Turkey
Alzheimer-Doğal Bir Süreci Yanlış mı Anlıyoruz ?
Alzheimer-Do We Understand Wrongly the Normal Process?

10:00 - 11:00 K1

Oturum 1 / Session 1
Oturum Başkanı / Chairman
Prof. Dr. Korkud Demirel

Dr. Tali Chackartchi, İsrail / Israel
Yönlendirilmiş İmplantoloji
Guided Implantology

11:00 - 11:30   Kahve Molası / Poster Sunumları / Sergi
Coffee Break / Poster Viewing / Exhibition
11:30 - 12:45 K2

Oturum 2 / Session 2
Oturum Başkanı / Chairman
Prof. Dr. Gönen Özcan

Prof. Dr. Ateş Parlar, Türkiye / Turkey
İmplant Çevresi Yumuşak Doku Problemleri ve Çözümleri
Management of Soft Tissue Problems Around Implants: Esthetıc and Functıonal Aspects

12:45 - 14:00   Öğlen Yemeği
Lunch
14:00 - 15:15 K3

Oturum 3 / Session 3
Oturum Başkanı / Chairman
Prof. Dr. Tamer Ataoğlu

Prof. Dr. Erhan Çömlekoğlu, Türkiye / Turkey
Protez Periimplantitis İlişkisi
Relationship between Prosthetic Restorations and Periimplantitis

15:15 - 15:45   Kahve Molası / Poster Sunumları / Sergi
Coffee Break / Poster Viewing / Exhibition
15:25 - 15:45

CP1

 

 

 

CP2 

Colgate Poster Sunumları / Colgate Poster Presentations

Sema Sezgin Hakki̇, Zehragül Ergül, Seyit Ali Kayış, Şerife Buket Bozkurt, Erdal Karaöz
Dental kök hücrelerin immün-regülasyon fonksiyonlarının kıyaslanması
Comparison of immuno-regulatory functions of dental stem cells

 

Kemal Burak Şahbazoğlu, Ferda Alev Akalın, Murat Demirbilek, Mustafa Türk, Sevgi Bayarı
Periodontal doku mühendisliğinde nanofibriler ve makropöröz-spongioz kompozit doku-iskelelerinin in vitro karşılaştırılması
In vitro comparison of nanofiber and macroporous-spongious composite tissue- scaffolds in periodontal tissue engineering

15:45 - 17:45   Oturum 4 / Session 4
Colgate Sözlü Sunumları / Colgate Oral Presentations
Oturum Başkanları / Chairmen

Prof. Dr. Ayşen Bodur
Prof. Dr. Esra Güzeldemir
15:45 - 16:00 CS1

Safiye Güdük, Sema Yılmaz, Uğur Arslan, Seyit Ali Kayış, Niyazi Dündar, Sema Hakkı

Primer Sjögren sendromlu bireylerde pro/antienflamatuvar sitokinlerin ve plak mikroorganizmalarının değerlendirilmesi
Evaluation of pro/antiinflammatory cytokines and plaque microorganisms in primary Sjögren syndrome

16:00 - 16:15 CS2

Diğdem Küçük, Levent Savran, Utku Kürşat Ercan, Ziyşan Buse Yaralı, Ozan Karaman, Alpdoğan Kantarcı, Mehmet Sağlam, Serhat Köseoğlu

Kronik Periodontitis Hastalarında Cerrahisiz Periodontal Tedaviye İlave Atmosferik Basınçlı Soğuk Plazma Kullanımının Klinik, Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Parametreler Üzerine Etkileri
Effect of Adjunctive Atmospheric Pressure Cold Plasma Application on Clinical, Biochemical And Microbiologic Parameters in Non-Surgical Periodontal Treatment of Chronic Periodontitis Patients

16:15 - 16:30 CS3

Bahruz Ali̇yev, Gülay Tüter

Faz I periodontal tedavinin kronik periodontitisli hastalarda tükürük β – galaktozidaz düzeyleri ve ağız kokusu üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
The evaluation of the effect of phase I periodontal treatment on oral malodour and salivary β – galactosidase levels in patients with chronic periodontitis

16:30 - 16:45 CS4

Veli Özgen Öztürk, Gülnur Emingil, Taina Tervahartiala, Saeed Alassiri, Timo Sorsa

Farklı periodontal hastalık ve sağlıklı implantlarda aktif matris metalloproteinaz-8 (aMMP-8) hasta başı testinin değerlendirilmesi
Evaluation of active matrix metalloproteinase-8 (aMMP-8) chair-side test in different periodontal disease and healthy implants

16:45 - 17:00 CS5

Atacan Yavuz, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru, Başak Doğan

Çoklu Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Fibrin ile Birlikte Kuronale Kaydırılan Flep Tekniğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Platelet Rich Fibrin in Combination with Coronally Advanced Flap in the Treatment of Multiple Gingival Recessions

17:00 - 17:15 CS6

Sıla Çağrı İşler, F. Deniz Çetiner, Ahu Uraz

İmplant çevresi yumuşak doku biyotipi ve peri-implantitis şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
An evaluation of the association between soft tissue biotype around implants and the severity of peri-implantitis

17:15 - 17:30 CS7

Ömer Birkan Ağralı, Hatice Selin Yıldırım, Hafize Öztürk Özener, Dilek Özbeyli, Merva Soluk Tekkeşin, Leyla Kuru

Sıçan Kalvaryal Defektlerinin Rejenerasyonunda Hyaluronik Asit İçerikli Biyoaktif Matriks Kullanımının BMP-2 Seviyelerine Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effect of Hyaluronic Acid-Containing Bioactive Matrix on BMP-2 Levels in the Regeneration of Rat Calvarial Defects

17:30 - 17:45 CS8

Fatma Soysal, Sıla Çağrı İşler, Fatma Berrin Ünsal

Peri-implantitis hastalarında tükürük stres belirteçleri ve enflamatuar sitokin seviyelerinin değerlendirilmesi
Evaluation of salivary stress markers and inflammatory cytokine levels in peri-implantitis patients

19:00 - 23:00   Gala Yemeği ve Colgate Ödülleri Töreni - Rumeli B Salonu
Gala Dinner and Declaration of Colgate Award Winners - Rumeli B Hall
08:00 - 09:00   Kayıt / Registration
09:00 - 10:00    
   
10:00 - 11:00  
11:00 - 11:30   Kahve Molası / Poster Sunumları / Sergi
Coffee Break / Poster Viewing / Exhibition
11:30 - 12:45    
12:45 - 14:00   Öğlen Yemeği
Lunch
14:00 - 15:00   Oturum 1 / Session 1
Sözlü Sunumlar / Oral Presentations S1-S5
Oturum Başkanı / Chairman

Doç. Dr. Ülkü Başer
14:00 - 14:12 S1

Zekeriya Taşdemir, Özge Köy, Merve Nur Oskaybaş, Cem Abdülkadir Gürgan

İki Farklı Horizontal Ogmentasyon Yönteminin Karşılaştırılması
The Comparison Of Two Different Augmentation Methods

14:12 - 14:24 S2

Giray Tekin, Ebru Sarıbaş, Tuba Talo Yıldırım, Filiz Acun Kaya, Mehmet Colak, Eylem Ozdemir, Ersin Uysal, Beran Yokuş

Peri-implanter sıvıda tümör nekrozis faktör-alfa düzeyinin incelenmesi
Analysis the tumor necrosis factor-alpha level in peri-implanter fluid

14:24 - 14:36 S3

Mete Toptaş, Elif Ünsal

Modifiye Edilmiş Yüzeylere Sahip Transgingival İmplant Komponentlerinin Erken Dönem İyileşme Süreçlerinde Yumuşak Doku
Evaluation of The Effects of Surface Modifacation on Transgingival Components to Early Stage Soft Tissue Healing with Multiple Clinical Parameters

14:36 - 14:48 S4

Bi̇lge Karci, Elif Öncü, Metin Doğan

Farklı Dental İmplant Yüzey Özelliklerinin Kemik İmmünolojik Biyomarkırları ve Mikrobiyolojik Parametreler Üzerine Etkisi: Randomize Klinik Çalışma
Impact of Different Dental Implant Surfaces on Osteoimmunological Biomarkers and Microbiological Parameters: A Randomized Clinical Trial

14:48 - 15:00 S5

Mümin Yılmaz, Esra Baltacıoğlu, Erkan Şüküroğlu

İmplant destekli protetik tedavi uygulanan hastalarda OHİP-14, hasta memnuniyeti ve genel yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Assessment of OHIP-14, patient satisfaction and general quality of life of patients undergoing implant-assisted prosthesis treatment

15:15 - 15:45   Kahve Molası / Poster Sunumları / Sergi
Coffee Break / Poster Viewing / Exhibition
15:45 - 16:45   Oturum 3 / Session 3
Sözlü Sunumlar / Oral Presentations S11-15
Oturum Başkanı / Chairman

Doç. Dr. Burcu Karaduman
15:45 - 15:57 S11

Kübra Karaçam, Turgut Demir, Özlem Barış

Periodontal Apselerden Kültür Yardımıyla İzole Edilen Bakterilerin 16S PCR ve DNA Dizi Analizi ile Tanılanması
Identification of Bacteria Isolated from Periodontal Abscess with Culture Assay by 16S PCR and DNA Sequence

15:57-16:09 S12

Ayşe Toraman, Zeliha Aytekin, Taner Arabacı, Mevlüt Albayrak

Deneysel diyabet ve periodontitis oluşturulmuş ratlarda ileri glikasyon son ürünlerinin ve vitamin c uygulamasının etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effects of advanced glycation end products and vitamin c application in experimental diabetes and periodontitis-induced rats

16:09 - 16:21 S13

Cankat Kara, Hilal Selamet, Ceren Gökmenoğlu, Nihal Kara

Düşük Doz Lazer Terapisinin, Kanser Hücreleri Canlılığı ve Proliferasyonu Üzerine Etkilerinin in vitro Değerlendirilmesi
Low Level Laser Therapy Induces Increased Viability and Proliferation in Isolated Cancer Cells

16:21 - 16:33 S14

Ahmet Aydoğdu, Asiye Dinçer, Mete Toptaş

Kanal Tedavisinde Kullanılan Ni-Ti Döner Alet Sistemlerinin Periodontal Dokular Üzerine Uyguladığı Tork Kuvvetinin Ex-vivo olarak Değerlendirilmesi
Ex-vivo Evaluation of the Torque Force Applied to Periodontal Tissues with Ni-Ti Rotary Instrument Systems Used in Endodontic Therapy

16:33 - 16:45 S15

Mehmet Cihan Şengün, Şadiye Günpınar

Deneysel Periodontitis Oluşturulan Sıçanlarda Hidroksitirosol'ün Alveolar Kemik Yıkımı Üzerindeki Etkisi
The Effect Of Hydroxythyrosol On Alveolar Bone Loss In Experimental Periodontitis In Rats

16:45 - 17:45   Oturum 5 / Session 5
Sözlü Sunumlar / Oral Presentations S21-24
Oturum Başkanı /Chairman

Doç. Dr. Şivge Kurgan
16:45 - 16:57 S21

Serap Karakış Akcan, Berceste Güler, Hasan Hatipoğlu

Farklı gingival biyotiplerin serbest dişeti greftinin boyutsal stabilitesi üzerine etkisinin klinik olarak değerlendirilmesi
Clinical evaluation of the effect of different gingival biotypes on dimensional stability of free gingival graft

16:57 - 17:09 S22

Tuğçe Nalbant, Şule Sönmez, Nejat Nizam

Dikiş Materyallerinin Bakteriyel Kolonizasyona Etkilerinin Değerlendirilmesi
Effects of Suture Materials on Bacterial Colonization

17:09 - 17:21 S23

Zekeriya Taşdemir, Özge Köy, Merve Nur Oskaybaş, Banu Arzu Alkan

Ozon uygulamasının gingivektomi operasyonu sonrası yara iyileşmesi üzerine etkilerinin incelenmesi: Rastgele kontrollü bölünmüş ağız çalışması
The evaluation of the effects of ozone therapy on wound healing following gingivectomy operation: a randomized controlled split mouth study

17:21 - 17:33 S24

Serhat Köseoğlu, Levent Savran, Bilal Yaşa

Otolog Restorasyon Uygulamasını Takiben Koronale Pozisyonel Flep Prosedürü İle Çürük Dışı Servikal Lezyonlarla İlişkili Dişeti Çekilmesinin Tedavi Edilmesi
Treatment of Gingival Recessions Associated with Non-Carious Cervical Lesions Using Natural Inlays Before Coronally Advanced Flap Application

08:00 - 09:00   Kayıt / Registration
09:00 - 10:00    
   
10:00 - 11:00  
11:00 - 11:30   Kahve Molası / Poster Sunumları / Sergi
Coffee Break / Poster Viewing / Exhibition
11:30 - 12:45    
12:45 - 14:00   Öğlen Yemeği
Lunch
14:00 - 15:00   Oturum 2 / Session 2
Sözlü Sunumlar / Oral Presentations S6-10
Oturum Başkanı / Chairman

Doç. Dr. Emine Çifcibaşı
14:00 - 14:12 S6

Reyhan Ersin Kalkan, Figen Öngöz Dede, Ceren Gökmenoğlu, Mehmet Cankat Kara

Periodontal hastalıklı bireylerde periodontal tedavi öncesi ve sonrası tükürük Fetuin-A ve yüksek sensitiviteli C-reaktif protein seviyeleri
Salivary Fetuin-A and high sensitive C-reactive protein levels before and after periodontal treatment in individuals with periodontal disease

14:12 - 14:24 S7

Gülçin Sarsılmazer, Gül Atilla

Ağız bakımı öz yetkinliği ve genel öz yetkinliğin günlük plak kontrolü ve ağız bakımı uygulamaları ile ilişkisinin araştırılması
The relationship between oral hygiene related self efficacy, general self efficacy and daily plaque control

14:24 - 14:36 S8

Zekeriya Taşdemir, Merve Nur Oskaybaş, Banu Arzu Alkan

Topikal gaz ozon uygulamasının başlangıç periodontal tedaviye ek etkisinin değerlendirilmesi: Yarım ağız çalışma
Evaluation of the adjunct effect of topical gaseous ozone on initial periodontal therapy: Split-mouth study

14:36 - 14:48 S9

Emine Pirim Görgün, Hülya Toker, Ali Yıldırım, Ömer Poyraz

Farklı periodontal hastalıklara sahip bireylerin dişeti oluğu sıvısı interlökin-34 seviyeleri üzerine cerrahisiz periodontal tedavinin etkisi
Effects of non-surgical periodontal treatment on IL-34 levels in gingival crevicular fluid of subjects with different periodontal conditions

14:48 - 15:00 S10

Beral Afacan, Zeynep Pınar Keleş, Veli Özgen Öztürk, Harika Atmaca, Timur Köse, Gülnur Emingil

Kronik periodontitisli bireylerde cerrahisiz periodontal tedavinin dişeti oluğu sıvısı ve tükürük HIF-1α, VEGF ve TNF-α seviyelerine etkisi
Effect of nonsurgical periodontal treatment on gingival crevicular fluid and salivary HIF-1α, VEGF and TNF-α levels in chronic periodontitis patients

15:15 - 15:45   Kahve Molası / Poster Sunumları / Sergi
Coffee Break / Poster Viewing / Exhibition
15:45 - 16:45   Oturum 4 / Session 4
Sözlü Sunumlar / Oral Presentations S16-20
Oturum Başkanı / Chairman

Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin Yıldırım
15:45 - 15:57 S16

Cem Abdulkadir Gürgan, Şahin Yıldırım, Mehmet Yakup Sarı, Emir Esim, Sertaç Savaş

Tam otomatik standardize intraoral fotoğrafik kayıt sisteminin tekrarlanabilirliğinin ve geçerliliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of reproducibility and validity of fully automated standardized intraoral photographic recording system

15:57-16:09 S17

Nur Nişancı Yılmaz, Şule Bulut

Periodontoloji Kliniğine Başvuran Hastalarda Kronik Periodontal Hastalık Şiddetinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Impact The Severity of Chronic Periodontal Disease On Quality Of Life Of Patients Admitted To Periodontology Department

16:09 - 16:21 S18

Seyedrasoul Bootorabi, Ömer Birkan Ağralı, Başak Doğan

Jinekologların hamilelik ile periodontal hastalık arasındaki ilişkiye yönelik bilgi ve davranış düzeylerinin değerlendirilmesi
Assessment of knowledge and attitude of gynecologists on relationship between pregnancy and periodontal disease

16:21 - 16:33 S19

Süheyla Kaya, Gökçe Aykol Şahin, Deniz Kaptan Özen, Bülent Mutlu

Kardiyologların, kardiyovasküler hastalıklar ile dişeti hastalıkları arasındaki ilişkiye yönelik farkındalıklarının belirlenmesi
Cardiologists' awareness regarding the relationship between periodontal disease and cardiovascular disease.

16:33 - 16:45 S20

Sinem Kösem, Banu Arzu Alkan, Zekeriya Taşdemir, Ebru Saatçi

Farklı yöntemlerle uygulanan supra/subgingival debridmanın ağrı açısından etkilerinin klinik, biyokimyasal ve psikometrik olarak karşılaştırılması
A clinical, biochemical and psychometrical comparison of different supra/subgıngival debridement techniques in terms of pain

16:45 - 17:45   Oturum 6 / Session 6
Sözlü Sunumlar / Oral Presentations S25-28
Oturum Başkanı /Chairman

Doç. Dr. Oya Çakal Türkoğlu
16:45 - 16:57 S25

Yaprak Kalkan, Mervi Gürsoy, Ulvi Kahraman Gürsoy, Eija Könönen, Başak Doğan

Periodontal tedavi serum leptin seviyesini etkiler mi?
Does periodontal therapy effect on serum leptin levels?

16:57 - 17:09 S26

İnan Kürem, Zekeriya Taşdemir, Cem Abdülkadir Gürgan, İsmail Koçyiğit, Cevat Yazıcı

Periodontal tedavinin diyabetik olmayan periton diyalizi hastalarının biyokimyasal parametreleri üzerine etkisi: rastgele kontrollü klinik prospektif çalışma
Effect of periodontal treatment on biochemical parameters of non-diabetic peritoneal dialysis patients: a randomized controlled clinical prospective study

17:09 - 17:21 S27

Mehtap Bilgin Çetin, Yasemin Sezgin, Pelin Börcek, Şule Bulut

Topikal olarak uygulanan Oral Norm Jel®'in palatinal bölgedeki yara yeri iyileşmesi üzerine etkisinin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi
Immunohistochemical evaluation of the effect of locally applied Oral Norm Gel® on wound healing in the palatinal region

17:21 - 17:33 S28

Deniz Erbil, Kenan Nazaroğlu, Ülkü Başer, Gökçe Aykol Şahin, Ayşen Gülden Işık

Erbiyum, kromyum: ytriyum, skandiyum, galyum garnet lazer uygulamasının cerrahi olmayan periodontal tedavideki etkinliğinin klinik açıdan değerlendirilmesi
Clinical evaluation of the efficacy of an erbium, chromium: yttrium scandium gallium garnet laser for non-surgical periodontal therapy

08:00 - 09:00   Kayıt / Registration
09:00 - 10:00 K4

Oturum 5 / Session 5
Oturum Başkanı / Chairman
Prof. Dr. Gül Atillla

Dr. İlker Cebeci, Türkiye / Turkey
Klinik Uygulamalarda CBCT Üzerinden radyografik ve Kesitsel Anatomik Değerlendirme
Radiographic and Cross-sectional Anatomic Evaluation on Clinical Applications Through CBCT

10:00 - 10:30   Kahve Molası / Poster Sunumları / Sergi
Coffee Break / Poster Viewing / Exhibition
10:30 - 11:45 K5

Oturum 6 / Session 6
Oturum Başkanı / Chairman
Prof. Dr. Bülent Kurtiş

Dr. Mauro Merli, Italya / Italy
Estetik Bölgedeki Zorlu Kemik Defektlerinin Tedavisi
Reconstruction Of The Challenging Bone Defects in The Esthetic Zone

11:45 - 13:00 K6

Oturum 7 / Session 7
Oturum Başkanı / Chairman
Prof. Dr. Leyla Kuru

Prof. Dr. Eija Könönen, Finlandiya / Finland

Periodontal ve Peri-implant Hastalıklığı olan Diyabetlilerdeki Biyofilmler – Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Biofilms in periodontal and peri-implant diseases in diabetics – diagnostic and treatment approaches

13:00 - 13:15  

Kapanış / Closing

13:15 - 14:30    Öğlen Yemeği
Lunch
14:30 - 16:00  

26 . Sempozyum Açılışı / 26th Symposium Opening
SCI, SCI-Expanded Dergilerde Yayınlanan Araştırmalara Verilecek Ödüller
Awards to Research Published in SCI, SCI-Expanded Journals

16:00 - 16:15   Kahve Molası / Poster Sunumları / Sergi
Coffee Break / Poster Viewing / Exhibition
16:15 - 18:15  

Sempozyum / Symposium
Periodontolojide Uzmanlık Derecesi
"Ölçme ve Değerlendirme"

Specialist Degree in Periodontology
"Assessment and Evaluation"

Moderatör / Moderator
Prof. Dr. Feriha Çağlayan

Prof. Dr. Cem A. Gürgan
Komisyonunun bu konudaki yaklaşımları
Approaches of Education Commission

Yrd. Doç. Dr. Fazıl Serdar Gürel
Uzmanlık Eğitiminin kapsamı ve içeriği
Scope and content of Specialist Education

Prof. Dr. Nermin Yamalık
Uzmanlık eğitimnde yetkinlikler ve ölçe/değerlendirme
Competency and Assessment/Evaluation in Specialist Education

08:00 - 09:00 Kayıt / Registration
09:00 - 10:00 American Eagle Uygulamalı Kurs / Hands on Training
(Kurs hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayın )

Jørn Piplies Døi, Danimarka / Denmark
Modern yüzey mühendisliği ile üretilmiş bileme gerektirmeyen el aletlerinin tasarım özellikleri, kullanım avantajları, kullanım teknikleri.
Modern surface engineering concepts/methods relating to dental instruments and the advantages of using modern sharpen free instrument, including their ergonomic benefits.
10:00 - 10:30 Kahve Molası / Poster Sunumları / Sergi
Coffee Break / Poster Viewing / Exhibition
10:30 - 12:00 American Eagle Uygulamalı Kurs / Hands on training
1. Grup / Group 1
12:00 - 13:15 American Eagle Uygulamalı Kurs / Hands on training
2. Grup / Group 2
13:15 - 14:30  Öğlen Yemeği
Lunch
08:00 - 09:00   Kayıt / Registration
09:00 - 10:00  

Oturum 7 / Session 7
Sözlü Sunumlar / Oral Presentations S29-33
Oturum Başkanı / Chairman

Yrd. Doç . Dr. Ömer Birkan Ağralı

09:00 - 09:12 S29

Cüneyt Asım Aral, Sude Nur Ölçer, Kübra Aral

Orofaringeal kanser hastalarında periodontal durumun tükürük nötrofil elastaz ve IGFBP7 seviyelerine etkisi
The effect of periodontal status on salivary neutrophil elastase and IGFBP7 levels in patients with oropharyngeal cancer

09:12 - 09:24 S30

Süleyman Ziya Şenyurt, Ufuk Sezer, Hasan Gündoğar, Kemal Üstün, Seyithan Taysı, Hasan Ulusal, Kamile Erciyas

Dişeti oluğu sıvısı, tükürük ve serum adropin konsantrasyonları: Periodontal sağlık ve hastalıkla olan ilişkileri
Gingival crevicular fluid, saliva and serum adropin concentration: Their relationship in periodontal health and disease

09:24 - 09:36 S31

Çi̇ğdem Coşkun Türer, Umut Ballı, Duygu Durmuş, Berrak Güven

Periodontal olarak sağlıklı ve hastalıklı bireylerde Hepcidin, IL-6 ve IL-10 seviyelerinin değerlendirilmesi
Investigation of Hepcidin, IL-6 and IL-10 levels in periodontal disease and health

09:36-09:48 S32

Mahmure Ayşe Tayman, Kıvanç Kamburoğlu, Meral Günhan

Periodontal defektlerin hacimsel olarak tanımlanmasında konik ışınlı ve mikro- bilgisayarlı tomografi verilerinin in-vitro karşılaştırılması
In vitro comparison of cone beam and micro computerised tomography in the volumetric definition of periodontal defects

09:48-10:00 S33

Bahar Füsun Oduncuoğu, Resmiye Ebru Tirali, Sevi Burçak Çehreli, Müge Demirbilek Ekici, Ersin Öğüş, Şule Bulut

Çocuklardaki obezite ile periodontal hastalık ve ağız sağlığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Association of periodontal disease and oral health status with childhood obesity

10:00 - 10:30  

Kahve Molası / Poster Sunumları / Sergi
Coffee Break / Poster Viewing / Exhibition

13:30 - 14:15   

Öğlen Yemeği
Lunch